Сервиз на газанализаторна апаратура

   Още при основаването на фирма ЦЕЦЕЕС-България ООД е създаден сервизен отдел, който се грижи за поддръжката, профилактиката, проверката и гаранционния и следгаранционния сервиз на всички продадени уреди в страната. Най-голямата част от дейността на сервиза е поддръжката на ръчни, преносими и стационарни газанализатори, производство на фирмите HORIBA GmbH и MRU GmbH, а така също за ремонт и калибриране на броячите на частици на фирма Lighthouse.
    Членовете на сервиза най-редовно се обучават от фирмите производителки и познават в детайли апаратурата, процедурите по поддръжка и проверка, което спомага за бързото откриване и отстраняване на възникнали технически проблеми. 
    Сервизът е оборудван с необходимия инструментариум, еталонни газови смеси и калибрационни частици, необходими за дейността му в сервиза в София и на място по обектите.
Профилактиката, ремонтът и калибрирането на преносимите газанализатори и броячи на частици обикновено се извършва в сервиза на ЦЕ ЦЕ ЕС България ООД в София, а за стационарните газанализатори регулярната профилактика и калибриране се извършват на място при клиента. Всички гореизброени дейности се извършват в съответствие с препоръките на производителите и съгласно изискванията на действащите нормативни актове.
    Всяка извършена сервизна дейност надлежно се документира като се съставя и двустранно се подписва сервизен протокол, с който се потвърждава годността за експлоатация на съответния прибор и се описва обема и типа на извършената работа (профилактика, техническо обслужване, ремонт и т.н.), причината за повредата, ако има такава, необходимостта от влагане или вложените резервни части и консумативи, ако има такива, както и имената на специалистите, извършили обслужването.