Проверка и настройка на газсигнализаторни системи

Съгласно Наредба за устройството и безопасната екслоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите на природен газ (2004 г.) и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (2004 г.), поне веднъж на 12 месеца трябва да бъдат проверявани изправното действие и настройката на газсигнализаторите.

Фирма CCS България ООД извършва тези задължителните ежегодни проверки на газсигнализаторите (за метан, пропан бутан или някои други възпламеняеми и токсични газове) на място при клиентите и издава съответните протоколи за направените проверки. При необходимост се правят и пренастройки на газдекторите с цел осигуряване на надежното функциониране на системите за газсигналиазция.