Станция за контрол на атмосферния въздух

01/08/2008

През м. август 2008 след успешни пускови проби заработи доставената от нас станция за контрол на атмосферния въздух в гр. Гълъбово. Инвеститор и собственик на станцията е "AES-3С Марица Изток 1" АД гр. Гълъбово. Измервани параметри: прах РМ10 и РМ2,5; серен диоксид, азотни оксиди, метеорологични параметри (температура влага, скорост и посока на въздуха, атмосферно налягане и интензивност на слънчевото греене). Данните от измерванията ще се показват на публичен монитор в общината на гр. Гълъбово за информация на местното население, както и ще се предават в РИОСВ-Стара Загора и Националната система за контрол на атмосферния въздух.