Horiba

Horiba, Япония

Серията газанализатори APXX-370 за контрол на качеството на атмосферния въздух на фирма HORIBA е последно поколение измервателна апаратура, проектирана да отговори на високите съвременни изисквания за надеждност, която да гарантира прецизността на измерванията при минимална необходимост от периодична поддръжка и обслужване.Фирма CCS България ООД е упълномощена от фирма HORIBA за извършване на продажби, сервиз и обучение на територията на република България, пълномощно на фирма HORIBA - превод пълномощно на фирма HORIBA

 

Брошура за газанализатори серия APХХ-370

 

Газанализатор APNA-370 за измерване на азотни оксиди в атмосферния въздух

Анализаторите от серията APNA-370 са предназначени за непрекъснато измерване на концентрациите на азотен оксид NO, азотен диоксид NO2 и азотни оксиди NOx на базата на хемилуминисцентен метод.

Брошура за газанализатор APNA-370

 

Газанализатор APSA-370 за измерване на серен диоксид в атмосферния въздух

Анализаторите от серията APSA-370 са предназначени за непрекъснато измерване на концентрацията на серен диоксид SO2 на база на метода ултравиолетова флуоресценция.

Брошура за газанализатор APSA-370

 

Газанализатор APMA-370 за измерване на въглероден оксид в атмосферния въздух

Анализаторите APMA-370 са предназначени за непрекъснато измерване на концентрацията на въглероден оксид CO на база метода недисперсионен инфрачервен анализ с кръстосана модулация.

Брошура за газанализатор APMA-370

 

Газанализатор APOA-370 за измерване на озон в атмосферния въздух

Анализаторите от серията APOA-370 са предназначени за непрекъснато измерване на концентрацията на озон О3 в атмосферния въздух на база на метода модулирана ултравиолетова абсорбция.

Брошура за газанализатор APOA-370

 

Газанализатор APHA-370 за измерване на общи въглеводороди (THC) в атмосферния въздух

Анализаторите от серията APHA-370 са предназначени за непрекъснато измерване на концентрацията на общи въглеводороди (THC), неметанови съединения (NMHC) и метан CH4 в атмосферния въздух на базата на избирателно горене в комбинация детектиране на водородни йони.

Брошура за газанализатор APHA-370

 

Анализатор APDA-371 за измерване количеството на фини прахови частици в атмосферния въздух

Анализаторите от серията APDA-371 са предназначени за измерване на количеството фини прахови частици в атмосферния въздух на базата на затихване на бета-лъчение от количеството прах, натрупано върху лентов филтър.

Брошура за анализатор APDA-371

 

Калибрационен модул OZGU-370SE – трансфер-стандарт за озон

Калибрационният модул OZGU-370SE е проектиран за динамични и продължителни генерирания на нулева и спан концентрация за да отговори на всички изисквания на процедурите за проследяване на качеството съгласно изискванията на EN 14625. Трансфер-стандартът OZGU-370 е базиран на доказалия се газанализатор APOA-370 с вграден спан-генератор ASGU-370 Electronic. По този начин генерираният от модула спан газ се подава към друг газанализатор за озон, който ще бъде калибриран. Текущата стойност на концентрацията се измерва от одобрен тип измервателна клетка на трансфер-стандарта. Тази измерена концентрация се използва за настройка на газовия анализатор, който трябва да бъде калибриран.

Брошура за трансфер-стандарт OZGU-370SE

 

Газанализатор APNA-370/CU-2 за измерване на амоняк в атмосферния въздух

Анализаторите от серията APNA-370/CU-2 са предназначени за непрекъснато измерване на концентрацията на амоняк NН3 чрез конвертирането му до азотен оксид, посредством конвериращ модул и измерване чрез хемилуминисцентен метод.

 

Газанализатор APSA-370/CU-1 за измерване на сероводород в околния въздух

Анализаторите от серията APSA-370/CU-1 са предназначени за измерване на концентрацията сероводород Н2S, чрез конвертиране му до серен диоксид SО2, посредством конвертиращ модул и измерване чрез метода ултравиолетова флуоресценция.

 

Софтуер за събиране, обработка и визуализация на данните

Софтуерът на HORIBA за събиране, обработка и визуализация на данните от измерванията за нуждите на мониторинга на качеството на околния въздух и метеорологични параметри се състои от пакети за събиране, обработка, анализ и извеждане на протоколи. Измерените стойности и съпътстващата информация се съхранява в рационална SQL база данни. Софтуерът може да бъде използван самостоятелно или да работи на няколко компютъра в мрежа, работещи под операционна система Microsoft Windows. Връзката между централния компютър и отдалечените станции има различни варианти като директна връзка, връзка с модеми и телефонна линия. Данните могат да бъдат прехвърлени и представени на страница в Internet, в зависимост от изискванията на клиента.