Horiba

Horiba, Япония, www.horiba.at

Фирма HORIBA предлага цялостни стационарни системи за  комплексен емисионен мониторинг на вредни вещества, изпускани в атмосферата от горивни и технологични инсталации. Освен това фирма HORIBA е производител и на надеждни многокомпонентни стационарни и  преносими газанализатори, работещи на база на референтни методи за измерване, които са подходящи за приложение в научни лаборатории, периодични измервания на акредитирани лаборатории и контролни органи, Всички измервателни системи на фирма HORIBA за емисии са базирани на утвърдените в света регламентирани методи за мониторинг на газове и замърсители във въздуха.Фирма CCS България ООД е упълномощена от фирма HORIBA за извършване на продажби, сервиз и обучение на територията на република България, пълномощно на фирма HORIBA - превод пълномощно на фирма HORIBA

 

Система за непрекъснат мониторинг на емисии в димоходи и комини ENDA-5000 за измерване концентрациите на NOx, SO2, CO, CO2 и O2

На база на дългогодишния си опит фирма HORIBA е разработенила най-новата серия системи ENDA-5000 за непрекъснат мониторинг. Отличава се с изключително компактни размери, висока надеждност и голяма точност на измерването, базирана на недисперсионен инфрачервен спектрометричен метод (NDIR) за азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид и въглероден диоксид и парамагнитен метод за измерване на кислород. Серията ENDA-5000 е изключително подходяща за непрекъснат мониторинг на обекти с високи и тежки изисквания към измервателната апаратура, където няма място за компромиси, като парни котли, топлоелектрически централи, инсинератори и други обекти с горивни инсталации и технологични процеси, при които има отделяне на вредни емисии във въздуха.

Брошура за система ENDA-5000

 

Многокомпонентен газанализатор VA-3000/VS-3000

В отговор на предизвикателството от необходимостта за използване на един газанализатор за широки сфери на приложение като мониторинг на околната среда, разработване на нови енергийни източници и химикали, системи за анализ на газ и др., фирма HORIBA предлага газанализатора VA-3000. С този многокомпонентен газанализатор може да измерва по-широк набор от газови компоненти. С помощта на измервателни клетки (модули), базирани на недисперсионнна инфрачервен спектрометрия (NDIR), могат да бъдат измервани концентрациите на газове като въглероден оксид CO, въглероден диоксид CO2, азотен оксид NO, диазотен оксид N2O (райски газ), метан CH4, серен диоксид SO2 и др. Също така може да бъде добавен и химиолуминисцентен сензорен модул за измерване на азотни оксиди NO или NOX със стандартен конвертор. Възможно е да бъдат монтирани и четири различни типа на сензорни модули за измерване на O2 – галваничен, парамагнитен, циркониев оксид или магнито-пневматичен. Проектиран да бъде компактен и лек, VA-3000 може да има до три сензорни модули, инсталирани в един анализатор. Тази уникална функция означава, че VA-3000 може да се използва за широк спектър от приложения, включително научни изследвания и развитие или наблюдение на замърсяването на околната среда, където ефективността и компактността са от решаващо значение.

Брошура за многокомпонентен газанализатор VA-3000

 

Преносим многокомпонентен газанализатор серия PG-300

Серията преносими многокомпонентни газанализатори PG-300 са компактни и олекотени, за да може да се улесни максимално едновременното измерване на до пет газа в димоходи, газоходи и комини. Осигурява се прецизно измерване в полеви условия при гарантирана надеждност и висока функционалност. В анализаторите от серията PG отскоро има възможност и за измерване на метан CH4 и по този начин се предлагат общо девет модификации с различна комбинация от възможности за измерване на газови концентрации. Теглото е намалено близо с 20% в сравнение с предходната серия, като корпусът е защитен от специален протектор за защита на анализатора от повреди и дава възможност на анализатора да бъде използван в полеви условия. Допълнителен оптимизиран електронен охладител обезпечава възможността и за по-продължителни измервания за отпадните газове от горивни и технологични процеси на газови турбини, котли инсинератори и др. Серията газанализатори PG-300 също така е подходяща и за решаване на екологични проблеми свързани с опазване на околната среда, повишаване на енергийната ефективност, изследване на катализатори и контролиране на процесни газове. Моделът PG-350E е изключително подходящ за измерванията на акредитирани лаборатории и контролни органи защото е специално разработен да отговаря напълно на изискванията на регламентираните референтни методи за измерване - EN 14792 за азотни оксиди NOX, EN 15058 за въглероден оксид, EN 14789 за кислород.

Брошура за мноокомпонентен преносим газанализатор серия PG-300

 

Система EM-D5000 за измерване концентрация на прах и непрозрачност

Системата за измерване на концентрацията на прах и непрозрачност EM-D5100 работи на базата на метода оптичен абсорбция - източник на светлина излъчва с постоянен интензитет и дължина на вълната светлинният сноп, който преминава през средата, в която трябва да бъде измерена концентрацията на прах, при което отслабва нейния интензитет, поради поглъщане, което е пропорционално на концентрацията на прах. Този метод на измерване е подходящ за редица различни индустриални условия и приложения за измерване и гарантира дългосрочна стабилност на измерването. Измерваната стойност (% непрозрачност, % абсорбция, концентрация mg/m3) може да бъде визуализирана на екрана на контролера или да се подава към системата за събиране на данни от непрекъснати измервания.

Система EM-F5000 за измерване на скорост и дебит на газове в димоходи, газоходи и комини

Системата за измерване на скорост и дебит EM-F5000 работи на базата на метода за измерване на диференциалното налягане, което се създава в сонда с две камери при преминаване на газовия поток покрай нея. Този метод на измерване е подходящ за редица различни индустриални условия и приложения за измерване и гарантира дългосрочна стабилност на измерването. Измерваната стойност (скорост m/s, дебит m3/h) може да бъде визуализирана на екрана на контролера или да се подава към системата за събиране на данни от непрекъснати измервания.

Брошура за системи за измерване на прах и скорост на поток в газоходи, димоходи и комини