За нас

Начало - За нас

Фирма CCS-България ООД (ЦеЦеЕс - България ООД) е създадена през 1990г. като българска търговска фирма, която представя в България продуктите на редица световно известни лидери в производството на измервателна апаратура и оборудване.

CCS-България ООД (Contamination Control Systems - системи за контрол на замърсяванията) има предмет на дейност търговия, монтаж, сервиз и поддръжка на контролно-измервателна апаратура за екологични, лабораторни и индустриални приложения.

Фирма CCS - България ООД предлага измервателна апаратура и изгражда цялостни системи за непрекъснат мониторинг на димни газове от горивни инсталации и околен въздух, газанализатори, газдетектори и оборудване за контрол на токсични и взривоопасни газови концентрации, прахомери, влагомери, пробовземачи за прах, микробиологични пробовземачи, лазерни броячи на частици, системи и датчици за измерване на метеорологични параметри (температура, влажност, налягане, посока и скорост на вятъра), автоматични метеостанции, анализатори за масла във води, TOC - анализатори и др.

Висококвалифицирани екперти на фирма CCS - България ООД извършват консултантски услуги и услуги, свързани с измервания и квалифициране на чисти стаи и ламинарни боксове във фармацевтични производства, микроелектрониката, операционни зали и реанимации в болници и медицински заведения, центрове за репродуктивно здраве и асистирана репродукция, Ин Витро лаборатории, тъканни банки и банки за стволови клетки, лаборатории за анализ на лекарства и храни и др.

Ако ви е необходима контролно-измервателна апаратура за екологични, лабораторни и индустриални приложения - ние сме насреща.

От 2008 г фирма CCS България ООД е въвела СУК и притежава сертификат за съответствие на СУК съглассно БДСEN ISO:9001:2015 издаден от   "Сертификация" ЕАД. "Политика по качеството".