Въздух и газове

Начало - Въздух и газове

Системи за мониторинг на въздуха, газови анализатори и газови детектори, сонди за измерване на налягане, скорост и налягане в газоходи и комини, метеорологични сензори и станции.

Фирма CCS България ООД е лидер в доставяне на оборудване и изграждане на цялостни системи за комплексен емисионен, имисионен мониторинг, метеорологичен мониторинг, газдетектори и газсигнализаторни системи, калибрационни системи, газанализатори за контролни измервания в околен въздух (имисии) и емисии от горивни процеси.

Газанализатори и системи за eмисии

Газанализатори и системи за имисии

Газоанализатори за анализа на биогаз

Газанализатор на кислород за контрол на горивни процеси

Газсигнализатори и газдетектори

Метеорологични станции и сензори